blog
09 10-р сар
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ
"Боловсролын салбарт хүртээмж, чанар, өртөг гэсэн 3 талтай “төмөр гурвалжин” байдаг учраас уламжлалт боловсролын системийн хүрээнд хүртээмжийг нэмэгдүүлж, чанарыг өсгөж, өртгийг бууруулж чаддаггүй"
blog
09 10-р сар
СУРГАЛТЫН НЭЭЛТТЭЙ НӨӨЦ МАТЕРИАЛ
"ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвөөс гаргаж байгаа цуврал өгүүллийн хоёрдаxь дугаар нь Сургалтын нээлттэй нөөц материалд зориулагдсан байна."
blog
09 10-р сар
СУРАЛЦАХУЙН ДИЗАЙН
"Сүүлийн үед манай оронд онлайн сургалт явуулах, ийм сургалтын материал боловсруулах талаар санаачилга гарах болж байна."
blog
09 10-р сар
ХЬЮТАГОГ
"Энэхүү өгүүллээр суралцагчдын бие даан суралцах арга барилыг хөгжүүлэн хувь хүний насан туршийн боловсролын хэрэгцээг хангах талаар таницуулна "
blog
09 10-р сар
MOOC
"ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвөөс гаргаж байгаа цуврал өгүүллийн энэхүү тав дахь дугаарыг MOOC (Massive Open Online Course) буюу Нийтийг хамарсан нээлттэй онлайн хичээлд зориулан бэлтгэлээ"