НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ

УРИА: "ЭРДЭМТЭЙ ХҮН ЭРХЭМ БАЯН"

  • 2019 онд ШУТИС-д байгуулагдсан Нээлттэй боловсролын төв нь боловсролын бодлого, сургалтын технологи, сурах үйл ажиллагаа, нээлттэй боловсролын талаар санаа бодлоо чөлөөтэй солилцох, хэлэлцэх, судалгаа, инновацыг хөгжүүлэх, үндэсний болон олон улсын эрдэмтэд, экспертүүд, олон нийтийн санал бодлыг илэрхийлэгчид, профессор багш, суралцахуйн загвар бүтээгч зэрэг хүмүүсийг үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах замаар сургалт судалгаа явуулдаг хүрээлэн юм.

 

  • Established in 2019, the Open Education Center (OEC) at Mongolian University of Science and Technology in Mongolia is a premier research and academic institute devoted to the academic study of education policy, educational technology, learning, open education through dialogue and exchange ideas, research and innovation, and engagement with national and international scholars, opinion makers, teachers, instructional designers and practitioners.

testimonial