СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ИНОВАЦИЙН ЛАБОРАТОРИ

Сургалтын арга зүй, инновацийн лаборатори Сургалтын шинэ арга зүйг сургалтад нэвтрүүлэх чиглэлээр салбар сургуулиудад зөвлөмж гаргаж өгөх, мэдээллийн шинэ технологи ашиглан онлайн хичээл бэлтгэх арга зүйг боловсруулж, сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн онлайн хичээлүүдийг бэлтгэж, сургалт явуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

  1. Онлайн сургалт явуулах техникийн нөхцөлийг бүрдүүлэх

 

  • а. Онлайн хичээл бэлтгэх студи байгуулах
  • б. Онлайн сургалт явуулах платформыг зохиож нэвтрүүлэх
  • в. Онлайн хичээл бэлтгэх техникийн боломжуудаар хангах
  1. Сургалтын шинэ арга зүй, инновацыг нэвтрүүлэх

 

  • а. Нийтийг хамарсан нээлттэй онлайн хичээл бэлтгэх арга зүйн зөвлөмж гаргах
  • б. Сургалтад шинэ арга, дэвшилтэт санаа нэвтрүүлэх талаар зөвлөмж гаргах
  • в. Сургалтын дэвшилтэт арга зүй, туршлагыг дэлгэрүүлэх